Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1

Kết quả ĐHĐCĐ 2015

Đăng lúc: Thứ hai - 12/10/2015 14:11 - Người đăng bài viết: Xekhachhatay
 

Công ty CP ô tô khách Hà Tây

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sè 01 /NQ - ĐHĐCĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                 Hà Đông ngµy 16 th¸ng 9 n¨m 2015                                           

 

NghÞ QuyÕt

§¹i héi ®ång cæ ®«ng NHIỆM KỲ IV ( 2015 - 2019 )

C«ng ty cæ phÇn « t« kh¸cH Hµ T©y

 

          - C¨n cø luËt doanh nghiÖp sè 60/2005/QH11 ®ù¬c Quèc héi th«ng qua ngµy 29/11/2005.

          - C¨n cø ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng C«ng ty cæ phÇn « t« kh¸ch Hµ T©y.

          - Thùc hiÖn NghÞ quyÕt cña H§QT  C«ng ty cæ phÇn « t« kh¸ch Hµ T©y ®· tiÕn hµnh §¹i héi ®ång cæ ®«ng nhiệm kỳ IV ( 2015 - 2019 ) víi nh÷ng néi dung sau:

QuyÕt nghÞ

          §iÒu 1. Th«ng qua b¸o c¸o kết quả SXKD nhiệm kỳ 2010 - 2014 vµ mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2015 - 2019 .

HĐQT nhiệm kỳ III ( 2010 – 2014 ) bảo toàn vốn điều lệ của Công ty

          C¸c chØ tiªu cña b¸o c¸o kÕt qu¶  SXKD 05 n¨m 2010 - 2014

        1. VËn t¶i hµnh kh¸ch:

          - S¶n l­îng vËn chuyÓn: 6.392.342 HK  ®¹t 97.07% so víi KH

          - S¶n l­îng lu©n chuyÓn: 389.379.697 HK.km  ®¹t 95.67% so víi KH

          2. Tæng doanh thu: 320.622.485.467 ®ång  ®¹t 99.4% so víi KH

          3. Tæng chi phÝ: 315.876.198.739 ®ång  ®¹t 99.2% so víi KH

          4. Tæng lãi: 4.746.286.728 ®ång  ®¹t  114.37% so víi KH

          5. TrÝch khÊu hao: 21.409.359.402 ®ång ®¹t 105.73% so víi KH

          6.Tæng quü l­¬ng: 17.105.153.743 ®ång  ®¹t 85.83% so víi KH

          7. Thu nhËp b×nh qu©n : 3.191.982 ®ång/ng­êi/th¸ng ®¹t 122.77% so víi KH

          C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch 05 n¨m 2015 - 2019

        1. VËn t¶i hµnh kh¸ch:

          - S¶n l­îng vËn chuyÓn: 5.693.000 HK

          - S¶n l­îng lu©n chuyÓn: 331.000.000 HK.Km

          2. Tæng doanh thu: 300.260.000.000 ®ång

          3. Tæng chi phÝ: 295.760.000.000 ®ång

          4. Tæng lîi nhuËn:  4.500.000.000 ®ång

           5. Tỷ lệ cổ tức:  10 %/ năm

          6. TrÝch khÊu hao: 15.500.000.000 ®ång

          7. Tæng quü l­¬ng: 17.200.000.000 ®ång

          8. Thu nhËp b×nh qu©n: 4.000.000 ®ång

          §iÒu 2: Th«ng qua B¸o c¸o tµi chÝnh đã được kiểm toán vµ B¸o c¸o cña Ban kiÓm so¸t n¨m 2014, với tỷ lệ biểu quyết 100% = 11.327.400.000 đồng.

          §iÒu 3: Nhất trí miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III ( 2010 – 2014 ). Có biên bản kiểm phiếu kèm theo.

          Điều 4: Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV ( 2015 – 2019 ).

·        Kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ IV gồm 06 thành viên:

1.     Nguyễn Thị Sâm                     Đạt: 62/63 phiếu = 99,489 % vốn điều lệ

2.     Lê Tất Thắng                           Đạt: 61/62 phiếu = 98,978 % vốn điều lệ

3.     Phạm Ngọc Minh                    Đạt: 55/63 phiếu = 95,912 % vốn điều lệ

4.     Phạm Văn Tuấn                      Đạt: 54/63 phiếu = 95,401 % vốn điều lệ

5.     Nguyễn Thị Chuyển                Đạt: 26/63 phiếu = 81,093 % vốn điều lệ

6.     Nguyễn Bá Kiệm                     Đạt: 25/63 phiếu = 55,089 % vốn điều lệ

·        Kết quả bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV gồm 03 thành viên:

1.     Ngô Văn Xa                                      Đạt: 59/63 phiếu = 97,956 % vốn điều lệ

2.     Nguyễn Duy Uẩn                    Đạt: 55/63 phiếu = 95,401 % vốn điều lệ

3.     Nguyễn Văn Toàn                             Đạt: 56/63 phiếu = 96,423 % vốn điều lệ

      Điều 5: Biện pháp thực hiện về C«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt:

          - H§QT, Ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vµ c¸c phßng nghiệp vụ  chuyªn m«n nghiên cứu xây dựng phương án, hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý, ®iÒu hµnh, toàn diện theo hướng tinh gọn hiệu quả  nhằm đáp ứng yêu cầu mục tiêu đổi mới Công ty và đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao vể trình độ, năng lực quản trị doanh nghiệp;  bæ sung quy chÕ qu¶n lý vËn t¶i, qu¶n lý ph­¬ng tiÖn, qu¶n lý lao ®éng, qu¶n lý SXKD phï hîp hiÖu qu¶.

          - Tập trung xây dựng bổ sung phương án SXKD của Công ty trên cơ sở thường xuyên theo dõi các biến động chi phí, hạch toán giá thành, xây dựng định mức cho phù hợp, đảm bảo ổn định SXKD và kinh doanh có hiệu quả.

          - Qu¶n lý chÆt chÏ vÒ tµi chÝnh, tăng cường quản lý chi phí trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc, phương pháp hạch toán chuẩn mực kế toán theo quy định của nhà nước và công ty, n©ng cao hiệu quả quản lý và gi¶m chi phÝ. Tiếp tục ®Çu t­ ho¹t ®éng tµi chÝnh t¹o nguån thu vµ lîi nhuËn cho C«ng ty.  Mở rộng hoạt động đầu tư, liên doanh liên kết nhằm tạo  việc làm, thu nhập cho Công ty và người lao động.

         - Thuê kiểm toán tư vấn và kiểm tra báo cáo tài chính hàng năm

          - Tập trung rà soát ký lại một số hợp đồng lao động cho phù hợp với tính chất và đặc thù công việc.

          - Ổn định các loại hình dịch vụ hiện có và triển khai tiếp các dịch vụ khác.

          - Kh¶o s¸t, x©y dùng định mức doanh thu tương ứng víi tõng luång tuyÕn, tõng xe trªn c¬ së ®¶m b¶o kinh doanh cã lîi nhuËn và thực hiện nghÜa vô víi nhµ n­íc.

          - Nghiên cứu, theo dõi tập hợp biến động chi phí để điÒu chØnh gi¸ c­íc phï hợp.

          - Cñng cè, duy tr× vµ b¶o vÖ tèt luồng tuyến hiện có ®Ó khai th¸c hiệu quả, khôi phục  các tuyến đang tạm dừng, ®ång thêi tiÕp tôc kh¶o s¸t, lập kế hoạch, phương án mở tuyến mới.

          - N©ng cao chÊt l­îng phương tiện, chất lượng dịch vụ trªn tÊt c¶ c¸c tuyÕn hiÖn cã cña C«ng ty, ®Æc biÖt lµ 02 tuyÕn buýt x· héi ho¸ sè hiÖu 70 Mỹ Đình - Trung Hà vµ sè hiÖu 75 Yªn NghÜa - H­¬ng S¬n. TiÕp tôc ®Çu t­ ph­¬ng tiÖn míi vµ n©ng cÊp ph­¬ng tiÖn khi được trợ giá.

          - Gi¸o dôc, tuyªn truyÒn, vËn ®éng tổ chức CBCNV ®Æc biÖt lµ ®éi ngò l¸i, phô xe thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh cña luËt GT§B, gi÷ g×n trËt tù ATGT vµ gi÷ g×n ph­¬ng tiÖn.

          - LËp ph­¬ng ¸n tæ chức sản xuất vµ ®Çu t­ cho x­ëng sửa chữa  đủ điều kiện, năng lực sửa chữa phương tiện các cấp.  TiÕp tôc ®Çu t­ ®µo t¹o vµ tuyÓn chän lao ®éng cã tr×nh ®é vµ kü thuËt phï hîp víi yªu cÇu thùc tiÔn. Tăng cường công tác quản lý sửa chữa phương tiện, công tác quản lý kỹ thuật  nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tiết kiệm chi phí.v.v.

           - Thanh lý phương tiện đã qua sử dụng nhiều năm, không còn phù hợp và kinh doanh  không hiệu quả.

           - Đầu tư phương tiện : Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch như trên, triển khai các tuyến buýt không trợ giá năm 2015 Công ty cần nâng cấp từ 8 đến 10 phương tiện..

          §¹i héi ®· nhất trÝ biÓu quyÕt c¸c néi dung trªn:  64 đại biểu cổ đông tham dự =100% cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt t¹i §¹i héi t­¬ng øng = 11.327.400.000 ®ång.

          NghÞ quyÕt ®· ®­îc ®¹i héi th«ng qua vµ chuyÓn giao H§QT nhiệm kỳ IV ( 2015 – 2019 ) triÓn khai thùc hiÖn.

                                     THƯ KÝ                                           TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

 

N¬i nhËn:

- Các cổ đông;

- HĐQT;

- BKS;

- Lưu VT-HĐQT.

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần Ô tô Khách Hà Tây đã trải qua 3 thời kỳ: Ngày 15 tháng 01 năm 1969. Công ty được thành lập và có tên gọi ban đầu Xí nghiệp xe khách Hà Tây trên cơ sở hợp nhất 2 xí nghiệp: Xí nghiệp ô tô số 1 Sơn Tây Xí...

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 127
  • Tháng hiện tại: 21,953
  • Tổng lượt truy cập: 692,060