Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1

Báo cáo của ban kiểm soát tại đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Đăng lúc: Thứ năm - 05/06/2014 09:15 - Người đăng bài viết: Lê Quốc Trí
 

Báo cáo của ban kiểm soát tại đại hội cổ đông thường niên năm 2014

 

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KHÁCH

HÀ TÂY

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

               Hà Đông, ngày  … tháng…năm 2014

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

             Kính thưa Đại hội cổ đông.

 • Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây sửa đổi và bổ sung thông qua ngày 25/3/2010.
 • Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây.
 • Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán ASC.
 • Căn cứ vào kết quả thẩm định Báo cáo tài chính do Ban kiểm soát thực hiện.

       Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 về việc thực hiện nhiệm vụ, kết quả kiểm tra, giám sát năm 2013 và phương hướng công tác của Ban kiểm soát trong năm 2014 như sau:

         I – VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

         Ban kiểm soát hiện nay gồm có 3 thành viên:

         - Bà: Lưu Thị Hồng Thúy         -           Trưởng Ban kiểm soát

         - Ông: Lê Văn Tiến                 -           Thành viên

         - Ông: Phí Văn Đôn                -            Thành viên

         Ban kiểm soát đã dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty để thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ nhằm kiểm tra , giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện điều lệ Công ty, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT Công ty. Các công việc cụ thể đã thực hiện:

Đã tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của HĐQT và có ý kiến trong các cuộc họp.

- Đã xem xét kiểm tra các báo cáo tổng hợp chỉ tiêu tài chính hàng quý, báo cáo tài chính quý, năm do phòng tài vụ Công ty cung cấp.

- Xem xét báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Công ty kiểm toán.

- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo kiểm toán năm.

- Tìm hiểu và giải trình với SCIC về những nội dung cổ đông, người lao động kiến nghị.

- Các công việc khác theo quy định của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Điều lệ và pháp luật.

II – KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC:

HĐQT, Ban giám đốc Công ty đã tổ chức, thực hiện đầy đủ quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây và các quy định có liên quan của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, HĐQT, Ban giám đốc đều có sự phân công công việc cụ thể, chi tiết cho các thành viên.

III – KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013:

 • Các căn cứ dữ liệu để kiểm tra:
 • Báo cáo tổng hợp các chỉ tiêu tài chính năm 2013.
 • Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán ASC đối với báo cáo hợp nhất năm 2013.
 • Một số tài liệu liên quan khác:
 • Xác nhận báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013:

Ban kiểm soát xác nhận: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Công ty được lập theo đúng các quy định và phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam và theo các quy định hiện hành của pháp luật về kế toán, thể hện đúng và hợp lý tình hình tài chính của Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây; phù hợp với kết quả kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán ASC thực hiện.

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CÔNG TY THỰC HIỆN

( Thực hiện so với kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2013 và so với 2012)

STT

Chỉ tiêu

ĐVT

Thực hiện 2012

Kế hoạch

2013

Thực hiện 2013

% hoàn thành kế hoạch

% 2013/2012

1

Sản lượng vận chuyển

Người

1.245.500

1.250.000

1.205.937

96.47%

96.82%

2

Sản lượng luân chuyển

Ng.Km

76.729.700

75.000.000

67.953.836

90.61%

88.56%

3

Tổng doanh thu thuần

Đồng

68.090.096.443

66.000.000.000

60.604.936.829

91.83%

89.01%

4

Tổng chi phí

Đồng

66.922.026.936

65.200.000.000

61.678.684.321

94.60%

92.16%

5

Tổng lợi nhuận trước thuế

Đồng

1.168.069.507

800.000.000

(1.073.747.492)

- 134.22%

-91.92%

6

Thuế TNDN

Đồng

215.849.947

 

-

 

 

7

Lợi nhuận sau thuế

Đồng

952.219.560

 

(1.073.747.492

 

 

8

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Đồng

893,67

 

(946,83)

 

 

Các chỉ tiêu thực hiện năm 2013 so với kế hoạch và so với năm 2012 đều giảm đáng kể: doanh thu giảm, chi phí tăng, điều này cũng phù  hợp với tình hình kinh tế khủng hoảng nói chung. Tuy nhiên với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế - 91.92% so với năm 2012 đây là vấn đề cần phải quan tâm. Lý do của việc giảm lợi nhuận này do Công ty phải trích tiền thuê đất theo thông báo của Chi cục thuế Hà Đông năm 2012 ( vì Công ty chưa ký được hợp đồng thuê đất mới). Nếu Công ty phải áp mức thuê đất như thông báo của Chi cục thuế Hà Đông là khoảng hơn 1,7 tỷ/ năm thì kết quả kinh doanh của các năm tiếp theo sẽ tương tự như kết quả của năm 2013 này nếu Công ty không có những giải pháp cụ thể.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ( DẠNG RÚT GỌN)

                                         Đơn vị tính: đồng

     

Chỉ tiêu

Tại ngày 31/12/2013

TÀI SẢN

21.001.996.406

- Tài sản ngắn hạn

7.602.367.068

+Tiền

1.818.954.966

+ Đầu tư tài chính ngắn hạn

4.950.060.300

+ Các khoản phải thu ngắn hạn

319.265.841

+ Hàng tồn kho

407.941.040

+ Tài sản ngắn hạn khác

106.144.621

- Tài sản dài hạn

13.399.629.338

+ Tài sản cố định

12.908.829.519

+ Tài sản dài hạn khác

490.799.819

NGUỒN VỐN

21.001.996.406

- Nợ phải trả

6.435.960.197

+ Nợ ngắn hạn

4.069.105.917

+ Nợ dài hạn

2.366.854.280

- Vốn chủ sở hữu

14.566.036.209

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu

11.327.400.000

+ Vốn khác của chủ sở hữu

3.406.493.854

+ Quỹ đầu tư phát triển

562.132.610

+ Quỹ dự phòng tài chính

316.154.835

+ Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

27.602.402

+ Lợi nhuận chưa phân phối

(1073.747.492)

Năm 2013 nền kinh tế thế giới phục hồi chậm và diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, kinh tế vĩ mô đã cơ bản ổn định. Chính phủ tiếp tục thực một số giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên đối với lĩnh vực vận tải thì vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với công ty là đơn vị chưa được hỗ trợ giá xe buýt. Trước tình hình đó, cả HĐQT, Ban  giám đốc điều hành Công ty cũng như tập thể cán bộ, công nhân viên công ty luôn phải ngày đêm vật lộn với thương trường, đưa ra nhiều giải pháp tình thế cũng như chiến lược lâu dài nhằm giữ được luồng, tuyến, giữ được hành khách, giữ được công ăn việc làm cho cán bộ nhân viên. Thêm vào đó là việc tiền thuê đất thay đổi với mức nộp quá cao làm cho tình hình kinh doanh của Công ty ngày càng khó thêm.

 • Việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

Trong năm 2013 đã chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT như sau:

- Ông  Nguyễn Bá Kiệm                                Chủ tịch HĐQT                         30.000.000 đồng

- Ông Lã Văn Huynh                                      Phó chủ tịch HĐQT                  12.000.000 đồng

- Ông Hoàng Mạnh Cường                            Ủy viên HĐQT                          12.000.000 đồng

- Ông Vũ Hoàng Long                                   Ủy viên HĐQT                          12.000.000 đồng

- Bà Nguyễn Thị Chuyển                               Ủy viên HĐQT                          12.000.000 đồng

- Bà Bùi Thị Nguyệt                                      Ủy viên HĐQT                          12.000.000 đồng

                                                                                 Cộng                                96.000.000 đồng

Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Lưu Thị Hồng Thúy                               Trưởng BKS                              12.000.000 đồng

- Ông Lê Văn Tiến                                         Thành viên BKS                        Không

- Ông Phí Văn Đôn                                        Thành viên BKS                        Không

                                                                                 Cộng                                12.000.000 đồng

IV – KẾ HOẠCH CÔNG TÁC BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

1.Kiểm soát hoạt động của HĐQT trong việc:

- Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2014.

 - Sử dụng hiệu quả đồng vốn của cổ đông.

- Chấp hành Pháp luật Nhà nước, Điều lệ Công ty.

2. Tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 cùng với kiểm toán độc lập.

3. Soát xét số liệu hàng quý đối với một số khoản mục có ảnh hưởng lớn tới kết quả tài chính như doanh thu, chi phí.

4. Báo cáo kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên  năm 2015.

5. Thu nhận, trao đổi các thông tin với cổ đông và đề xuất các giải pháp theo yêu cầu của cổ đông.

6. Các công tác khác.

V- KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- HĐQT, Ban giám đốc Công ty cần nghiên cứu đưa ra những chiến lược ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm khắc phục tình trạng thua lỗ kéo dài. Đặc biệt đối với năm 2014 là năm có sự chuyển biến về cơ cấu vốn.

- Đối với công tác quản trị, công tác lập kế hoạch cũng như phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm phát hiện kịp thời các thiếu sót, yếu kém để có biện pháp khắc phục.

- HĐQT, Ban giám đốc Công ty cần củng cố, hoàn thiện, sắp xếp tổ chức bộ máy và đào tạo nhân sự theo định hướng phát triển của Công ty đảm bảo tính ổn định và lâu dài.

- Từ năm 2014 các thành viên HĐQT và thành viên BKS sẽ không nhận thù lao nếu kết quả kinh doanh lỗ.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2013 và kế  hoạch hoạt động của BKS trong năm 2014. BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Cuối cùng, xin kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

                                  

                                                                                            T/M BAN KIỂM SOÁT

                                                                                                 TRƯỞNG BAN

 

                                                                                               Lưu Thị Hồng Thúy

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Tiền thân của Công ty cổ phần Ô tô khách Hà Tây được thành lập ngày 15 tháng 01 năm 1969 với tên gọi ban đầu Xí nghiệp xe khách Hà Tây trên cơ sở hợp nhất 2 xí nghiệp là Xí nghiệp ô tô số 1 Sơn Tây và Xí nghiệp ô tô số 2 Hà Đông. Công ty CP Ô tô khách Hà Tây đã trải qua nhiều dấu mốc lịch...

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập: 2
 • Hôm nay: 113
 • Tháng hiện tại: 21,939
 • Tổng lượt truy cập: 692,046