Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1

Trong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần Ô tô Khách Hà Tây đã trải qua 3 thời kỳ:

  • Ngày 15 tháng 01 năm 1969. Công ty được thành lập và có tên gọi ban đầu Xí nghiệp xe khách Hà Tây trên cơ sở hợp nhất 2 xí nghiệp:
  • Xí nghiệp ô tô số 1 Sơn Tây
  • Xí nghiệp ô tô 2 Hà Đông
  • Từ tháng 4 năm 1990 được chuyển tên thành Công ty xe khách Hà Tây ( Doanh nghiệp nhà nước ).
  • Từ tháng 12 năm 1998 đến nay: Có tên gọi là Công ty Cổ phần Ô tô Khách Hà Tây.