Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1
Ảnh 1

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đăng lúc: Thứ năm - 18/11/2021 16:03 - Người đăng bài viết: Xekhachhatay
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ KHÁCH HÀ TÂY

----------------

Số: …/2021/NQ – HT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------                   

Hà Nội, ngày … tháng …  năm ......

 
DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về việc thay đổi điều lệ Công ty và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ KHÁCH HÀ TÂY

-  Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

-  Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐCĐ số ………../2021/BB - HĐCĐ ngày … tháng … năm ...... của Đại hội đồng cổ đông.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thay đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi, bổ sung và kiện toàn, ban hành Điều lệ Công ty theo Bản dự thảo Điều lệ Công ty đính kèm.

Hủy bỏ toàn bộ hiệu lực của các Bản Điều lệ Công ty từ thời điểm trước khi có quyết định của Đại hội đồng cổ đông này.

Điều 2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

a. Đại hội đồng cổ đông công ty bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị có tên như sau:

Bà: Phạm Trần Ngọc Anh    Giới tính: Nữ    

Sinh ngày: 05/12/1999            Dân tộc: kinh               Quốc tịch: Việt Nam

CMND: 142867398 cấp ngày 16/08/2014 tại Công an tỉnh Hải Dương

Địa chỉ HKTT tại: Số 45, đường Hoàng Thạch, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Địa chỉ liên hệ: Số 45, đường Hoàng Thạch, phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

b. Thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

Điều 3. Giao cho Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này.

 

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);

- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 

 

 

 

LÊ TẤT THẮNG

                          

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Thực hiện nghị định của chính phủ về doanh nghiệp nhà nước thành lập công ty cổ phần và thực hiện quyết định của uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty xe khách Hà Tây thành Công ty Cổ phần Ô tô Khách Hà Tây và chính thức từ tháng 12 năm 1998. Công ty...

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 91
  • Tháng hiện tại: 21,917
  • Tổng lượt truy cập: 692,024