Chương trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV 2015 - 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KHÁCH HÀ TÂY

ĐỊA ĐIỂM: 143 – Trần Phú - Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội

Thời gian: 9h00 ngày 16 tháng 09 năm 2015

STT

Thời gian

NỘI DUNG

THỰC HIỆN

1

9h00 - 9h30

- Khai mạc.

- Chào cờ, Tuyên bố lý do khai mạc.

- giới thiệu đại biểu, đoàn chủ tịch, ban thư ký điều hành Đại hội.

Ô. Anh

2

9h30 - 10h30

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2010 - 2014, Kế hoạch SXKD năm 2015 - 2020.

- Báo cáo tổng hợp các chỉ tiêu tài chính năm 2010 - 2014.

- Báo cáo của ban kiểm soát về kiểm tra tài chính năm 2010 - 2014.

Chủ tịch HĐQT

Q.Kế toán trưởng

Trưởng BKS.

3

10h30 -10h45

Tham luận của cổ đông

 

Đại biểu cổ đông

 

4

10h45 - 11h15

Bầu HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

Ban bầu cử

 

5

11h15 - 11h30

 

Thông qua nghị quyết Đại hội

 

Ô. Huynh

6

11h30 -11h45

­­

Bế mạc Đại hội

Ô. Anh

 

                                                                                                                                                BAN TỔ CHỨC

                                            ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

 

Tác giả bài viết: CUONGVIET