Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

 

 

Công ty CP ô tô khách Hà Tây

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Số 01 /NQ - ĐHĐCĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                       Hà Đông, ngày 12 tháng 6 năm 2014                                

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KHÁCH HÀ TÂY

          - Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.

          - Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây.

          - Căn cứ biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/6/2014.

          - Thực hiện nghị quyết của H ĐQT công ty và ý kiến chỉ đạo của Tổng công 

      ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây đã tiến

      hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ới những nội dung sau;

QUYẾT NGHỊ

          Điều 1. Thông qua kết quả báo cáo SXKD năm 2013 và nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2014.

         Các chỉ tiêu của báo cáo kết quả năm 2013

          1. Vận tải hành khách:

          - Sản lượng vận chuyển: 1.205.937 HK  đạt 96% so với KH

          - Sản lượng luân chuyển: 67.953.836 HK.km  đạt 91% so với KH

          2. Tổng doanh thu: 60. 604.936.829 đồng  đạt 92% so với KH

          3. Tổng chi phí: 61.678.684.321 đồng  đạt 95% so với KH

          4. Tổng lỗ: 1.073.747.492 đồng  đạt   -134% so với KH

          5. Trích khấu hao: 3.906.566.498 đồng  đạt  112% so với KH

          6.Tổng quỹ lương: 3.306.362.640 đồng   đạt  87% so với KH

          7. Thu nhập bình quân : 2.855.893 đồng /người/tháng đạt  95% so với KH

          Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014

          1. Vận tải hành khách:

          - Sản lượng vận chuyển: 1.200.000 HK

          - Sản lượng luân chuyển: 68.000.000 HK.Km

          2. Tổng doanh thu: 60.520.000.000 ®ång

          3. Tổng chi phí: 59.720.000.000 ®ång

          4. Tổng lợi nhuận:  800.000.000 ®ång

          5. Tỷ lệ cổ tức:  4 – 5 %/ năm

          6. Trích khấu hao:3.700.000.000 ®ång

          7. Tổng quỹ lương 3.700.000.000 ®ång

          8. Thu nhập bình quân: 3.000.000 ®ång

          Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

          Điều 3. Biện pháp thực hiện

           Công tác quản lý, điều hành sản xuất:

          - HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các phòng nghiệp vụ chuyên môn nghiên cứu xây dựng phương án, hoàn thiện bộ máy quản lý, điều hành, toàn diện theo hướng tinh gọn hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu mục tiêu đổi mới Công ty và đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao về trình độ, năng lực quản trị doanh nghiệp; bổ sung quy chế quản lý vận tải, quản lý phương tiện, quản lý lao động, quản lý SXKD phù hợp hiệu quả.

          - Tập trung xây dựng bổ sung phương án SXKD của Công ty trên cơ sở thường xuyên theo dõi các biến động chi phí, hạch toán giá thành, xây dựng định mức cho phù hợp, đảm bảo ổn định SXKD và kinh doanh có hiệu quả.

          - Quản lý chặt chẽ về tài chính, tăng cường quản lý chi phí trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc, phương pháp hạch toán chuẩn mực kế toán theo quy định của nhà nước và công ty, nâng cao hiệu quả quản lý và giảm chi phí. Tiếp tục đầu tư hoạt động tài chính tạo nguồn thu và lợi nhuận cho Công ty  Mở rộng hoạt động đầu tư, liên doanh liên kết nhằm tạo  việc làm, thu nhập cho Công ty và người lao động.

          - Tập trung rà soát ký lại một số hợp đồng lao động cho phù hợp với tính chất và đặc thù công việc.

          - Năm 2014 Công ty tạm dừng việc trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát.

          - Huy động góp vốn của CB-CNV, người lao động, các cổ đông trong Công ty, các nhà đầu tư, tham gia mua phần vốn nhà nước đầu tư  tại Công ty.

          - Khảo sát, xây dựng định mức doanh thu tương ứng với từng luồng tuyến, từng xe trên cơ sở đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận và thực hiện nghĩa vụ ới nhà nước.

          - Nghiên cứu, theo dõi tập hợp biến động chi phí để điều chỉnh giá cước phù hợp.

          - Củng cố, duy trì và bảo vệ tốt luồng tuyến hiện có để khai thác hiệu quả, khôi phục  các tuyến đang tạm dừng, đồng thời tiếp tục khảo sát, lập kế hoạch, phương án mở tuyến mới.

          - Nâng cao chất lượng phương tiện, chất lượng dịch vụ trên tất cả các tuyến hiện có của Công ty, đặc biệt là 02 tuyến buýt xã hội hóa số hiệu 70 Mỹ Đình – Trung Hà và số hiệu 75 Yên Nghĩa - Hương Sơn. Tiếp tục đầu tư phương tiện mới và nâng cấp phương tiện khi được trợ giá.

          - Giáo dục tuyên truyền, vận động tổ chức CBCNV đặc biệt là đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe thực hiện tốt các quy định của luật GTĐB, giữ gìn trật tự ATGT và giứ gìn phương tiện

          -Lập phương án tổ chức sản xuất và đầu tư cho xưởng sửa chữa  đủ điều kiện, năng lực sửa chữa phương tiện các cấp.  Tiếp tục đầu tư đào tạo và tuyển chọn lao động có trình độ và kỹ thuật phù hợp ới yêu cầu thực tiễn. Tăng cường công tác quản lý  sửa  chữa phương tiện, công tác quản lý kỹ thuật  nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tiết kiệm chi phí.v.v.

           - Thanh lý phương tiện đã qua sử dụng nhiều năm, không còn phù hợp và kinh doanh  không hiệu quả.

        Điều 4: Tập trung đầu tư nâng cấp phương tiện và đầu tư năm 2014 từ 10 đến 12 phương tiện xe buýt trị giá từ 19 đến 20 tỷ đồng khi được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận trợ giá¸xe buýt.

        Điều 5:  Lùa chọn Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam ( CPA Việt Nam ) kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

        Điều 6:Thông qua công tác triển khai việc bán vốn nhà nước (SCIC) tại công ty

   -  Người đại diện vốn xây dựng đề xuất phương án bán cổ phần và phối hợp với HĐQT, Công ty chứng khoán Vietinbank chuẩn bị các tài liệu lien quan để triển khai việc bán vốn nhà nước tại công ty.

  - Tổ chức động viên, tuyên truyền CB-CNV, cổ đông, người lao động tại Công ty nắm chắc và hiểu được chủ trương nội dung thoái vốn do nhà nước đầu tư vào Công ty.

  - HĐQT, Ban giám đốc, CB-CNV, cổ đông hiện hữu trong Công ty thống nhất tham gia mua lại phần vốn nhà nước tại Công ty.

      Đại hội đã nhất trí biểu quyết các nội dung trên: 106/106 đại biểu cổ đông tham dự =100%cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội tương ứng  = 11.327.400.000 đồng.

     Nghị quyết đã được đại hội thông qua và chuyển giao H ĐQT, Ban giám đốc điều hành để triển khai thực hiện.

                                                                                TM ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  

    Nơi nhận​:          

- Tổng Cty đầu tư & KD vốn Nhà nước (SCIC)                       Nguyễn Bá Kiệm

- Các cổ đông                                                                   

- HĐQT;

- BKS;

- L­ưu VT-HĐQT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C«ng ty CP « t« kh¸ch hµ t©y

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

               

            Sè 01 /BB - §H§C§

 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

         

                                                                                      Hµ §«ng, ngµy 29 th¸ng 5 n¨m 2013                                         

 

Biªn b¶n

 

 §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2013

C«ng ty cæ phÇn « t« kh¸c Hµ T©y

          Vµo håi 08h30 ngµy 29/5/2013 t¹i héi tr­êng trô së C«ng ty cæ phÇn « t« kh¸ch Hµ T©y, C«ng ty cæ phÇn « t« kh¸ch Hµ T©y  tiÕn hµnh ®¹i héi cæ ®«ng th­¬ng niªn n¨m 2013.

          * VÒ dù ®¹i héi cã:

          - ¤ng NguyÔn B¸ KiÖm ®¹i diÖn Tæng C«ng ty ®Çu t­ & kinh doanh vèn Nhµ n­íc (SCIC).

          - C¸c ®¹i biÓu kh¸ch mêi khèi cæ ®«ng ngoµi C«ng ty cïng 46 ®¹i biÓu ®¹i diÖn cho 489 cæ ®«ng C«ng ty.

          ¤ng NguyÔn V¨n H­ng thay mÆt ban tæ chøc tuyªn bè khai m¹c, giíi thiÖu thµnh phÇn ®¹i biÓu, giíi thiÖu ®oµn chñ tÞch ®iÒu hµnh ®¹i héi vµ ®oµn th­ ký ghi chÐp diÔn biÕn.

          §oµn chñ tÞch gåm:

          1. ¤ng NguyÔn B¸ KiÖm Chñ tÞch H§QT, G§ ®iÒu hµnh.

          2. Bµ NguyÔn ThÞ ChuyÓn Uû viªn H§QT

          3. ¤ng Hoµng M¹nh C­êng Uû viªn H§QT

          §oµn th­ ký gåm:

          1. ¤ng NguyÔn TÊt Du chuyªn viªn phßng Kinh doanh

          2. ¤ng Ph¹m V¨n Ph­íc chuyªn viªn phßng Tæ chøc

          - VÒ tham dù ®¹i héi cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2013 cã tæng sè 47 ®¹i biÓu ®¹i diÖn cho 489 cæ ®«ng t­¬ng øng víi phÇn vèn 11.340.400.000 ®ång bao gåm:

          - 01 cæ ®«ng ®¹i diÖn Tæng C«ng ty ®Çu t­ & kinh doanh vèn Nhµ n­íc t­¬ng øng víi 7.736.600.000 ®ång

          - 46 cæ ®«ng t­¬ng øng víi 3.603.800.000 ®ång.

          * Néi dung §¹i héi:

          1. ¤ng NguyÔn B¸ kiÖm Chñ tÞch H§QT, thay mÆt ®oµn chñ tÞch th«ng qua b¸o c¸o kÕt qu¶ SX kinh doanh n¨m 2012 vµ ph­¬ng h­íng nhiÖm vô n¨m 2013.

          §¹i biÓu biÓu quyÕt th«ng qua 100% tæng sè cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt t¹i §¹i héi.

          2. Bµ Bïi ThÞ NguyÖt b¸o c¸o c¸c chØ tiªu tµi chÝnh n¨m 2012.

          §¹i biÓu biÓu quyÕt 100% tæng sè cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt t¹i §¹i héi.

         

          3. Bµ L­u ThÞ Hång Thuý tr­ëng Ban kiÓm so¸t b¸o c¸o ho¹t ®éng cña Ban kiÓm so¸t C«ng ty cæ phÇn « t« kh¸ch Hµ T©y mét sè néi dung sau:

          - VÒ c«ng t¸c kÕt qu¶ kiÓm tra, gi¸m s¸t n¨m 2012

            + B¸o c¸o ho¹t ®éng cña Ban kiÓm so¸t

            + B¸o c¸o kÕt qu¶ gi¸m s¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng vµ tµi chÝnh cña C«ng ty

            + B¸o c¸o kÕt qu¶ gi¸m s¸t ®èi víi thµnh viªn H§QT, Ban gi¸m ®èc

          - KÕ ho¹ch c«ng t¸c cña Ban kiÓm so¸t n¨m 2013.

          §¹i biÓu biÓu quyÕt 100% tæng sè cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt t¹i §¹i héi

          4. C¸c ý kiÕn tham luËn

          - ¤ng §ç V¨n Anh ®¹i diÖn khèi qu¶n lý, v¨n phßng;

          - ¤ng Lª Kim Kh¸nh ®¹i diÖn cho khèi dÞch vô vµ ph©n x­ëng b¶o d­ìng söa ch÷a;

          - ¤ng NguyÔn V¨n Tho ®¹i diÖn cho khèi lao ®éng trùc tiÕp ®Òu nhÊt trÝ víi néi dung b¶n b¸o c¸o kÕt qu¶ SXKD n¨m 2012 vµ ph­¬ng h­íng nhiÖm vô n¨m 2013 mµ ¤ng NguyÔn B¸ KiÖm Chñ tÞch H§QT, Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh võa míi tr×nh bµy.

           Ba ý kiÕn tham luËn ®Òu nhÊn m¹nh vµ gãp ý bæ sung thªm mét sè gi¶i ph¸p sau:

          - CÇn ph¶i c¶i tiÕn lÒ lèi, t¸c phong lµm viÖc, n©ng cao n¨ng lùc tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cña ®éi ngò c¸n bé l·nh ®¹o vµ ®iÒu hµnh ®Ó ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô ®­îc giao.

          - Thùc hiÖn c¬ chÕ qu¶n lý ®iÒu hµnh linh ho¹t, s¸ng tao vµ hiÖu qu¶, t¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý chÆt chÏ vÒ tµi chÝnh, c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt , qu¶n lý chÊt l­îng ph­¬ng tiÖn, th­êng xuyªn kiÓm tra t×nh tr¹ng kü thuËt ph­¬ng tiÖn, tuyªn truyÒn gi¸o dôc ®éi ngò l¸i, phô xe chÊp hµnh nghiªm luËt GT§B, ®¶m b¶o an toµn giao th«ng vµ gi÷ g×n xe tèt.

          - N¾m b¾t râ quy luËt trong ho¹t ®éng vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng vµ cña thÞ tr­êng, chñ ®éng ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ, hoµn thiÖn c¸c tiªu chÝ phôc vô ®èi víi c¸c tuyÕn hiÖn cã, ®Æc biÖt lµ c¸c tuyÕn buýt ch­a ®ù¬c trî gi¸ vµ ®ång thêi tiÕp tôc ®Ò nghÞ víi UBND TP Hµ néi, Së GTVT Hµ Néi vµ c¸c Së ban ngµnh cho tuyÕn buýt cña C«ng ty ®­îc trî gi¸.

          5. ¤ng NguyÔn B¸ KiÖm ®¹i diÖn Tæng c«ng ty ®Çu t­ & kinh doanh vèn Nhµ n­íc ph¸t biÓu:

          - §ång ý víi b¸o c¸o kÕt qu¶ SXKD kinh doanh n¨m 2012 vµ ph­¬ng h­íng nhiÖm vô n¨m 2013.

          - Dõng b¸n cæ phÇn, cæ phiÕu ®· ph¸t hµnh tõ n¨m 2008 víi sè tiÒn lµ 1.918.800.000 ®ång t­¬ng øng 19.188 cæ phiÕu vµ chèt sè vèn ®iÒu lÖ t¹i thêi ®iÓm 31/12/2012 lµ 11.340.400.000 ®ång.

          - Dõng, ch­a ph©n phèi c¸c quü vµ lîi nhuËn n¨m 2012. (lý do cßn nî tiÒn thuÕ ®Êt, ch­a h¹ch to¸n vµo chi phÝ n¨m 2011 vµ n¨m 2012 lµ h¬n 1,7 tû ®ång. Chê xö lý xong sè tiÒn thuÕ ®Êt n¨m 2011 vµ 2012. Khi x¸c ®Þnh C«ng ty cã l·i th× trÝch c¸c quü víi  sè tiÒn 380.270.602 ®ång vµ ph©n phèi lîi nhuËn sau.

          - §Çu t­ mua tõ 5 ®Õn 10 xe buýt víi sè tiÒn tõ 5 ®Õn 10 tû ®ång, khi ®ù¬c UBND thµnh phè Hµ Néi cho trî gi¸.

          - Kh«ng t¸ch chøc danh Chñ tÞch H§QT kiªm Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty, lý do ®Ó phï hîp víi quy m«, ngµnh nghÒ vµ thùc tiÔn cña doanh nghiÖp.

          - H§QT, BG§, c¸c phßng ban x©y dùng quy chÕ qu¶n lý SXKD, qu¶n lý ®iÒu hµnh cho phï hîp.

          - X©y dùng, ®iÒu chØnh gi¸ cø¬c vËn t¶i, ®iÒu chØnh doanh thu cho phï hîp víi chi phÝ ®Çu vµo.

          - VÉn tiÕp tôc lùa chän ®¬n vÞ kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®iÒu lÖ C«ng ty.

          - ý kiÕn giao H§QT C«ng ty lËp uû quyÒn ®¹i diÖn nhãm cæ ®ång ®Ó sè cæ ®«ng C«ng ty cßn d­íi 100 cæ ®«ng, ®ång thêi liªn hÖ víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng thùc hiÖn viÖc qu¶n trÞ C«ng ty phï hîp víi th«ng t­ sè 121/2012/TT-BTC ngµy 26/7/2012 ®èi víi C«ng ty ®¹i chóng.

          - B¸o c¸o thï lao H§QT, Ban kiÓm so¸t vµ l­¬ng cña Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh n¨m 2012 lµ:

          + Tæng thu lao H§QT, BKS lµ 90.000.000 ®ång.

          1/ Thï lao cña Chñ tÞch H§QT: 30.000.000 ®ång.

          2/ C¸c thµnh viªn H§QT, tr­ëng BKS: 60.000.000 ®ång.

          3/ TiÒn l­¬ng gi¸m ®èc lµ:  90.616.954 ®ång.

          - Dù kiÕn vÒ tæng møc thï lao H§QT, tæng møc thï lao vµ chi phÝ ho¹t ®éng cña Ban kiÓm so¸t n¨m 2013.

          1/ Tæng møc thï lao H§QT: 90.000.000 ®ång.

          2/ Tæng møc thï lao Ban kiÓm so¸t: 24.000.000 ®ång.

          3/ Chi phÝ ho¹t ®éng cña Ban kiÓm so¸t: 12.000.000 ®ång.

          Tæng chi phÝ: 126.000.000 ®ång vµ ph¶i thÓ hiÖn b»ng môc riªng trong b¸o c¸o tµi chÝnh vµ ph¶i b¸o c¸o §¹i héi C«ng ty t¹i cuéc häp th­êng niªn.

          §¹i biÓu biÓu quyÕt 100% tæng sè cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt t¹i §¹i héi.

          TiÕp theo ¤ng NguyÔn V¨n H­ng thay mÆt ban tæ chøc lµm lÔ bÕ m¹c §¹i héi.

          §¹i héi kÕt thóc håi 11h30 cïng ngµy.

 

          TM ban th­ ký ®¹i héi                            TM ®oµn chñ tÞch ®¹i héi