Mẫu phiếu biểu quyết

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ KHÁCH HÀ TÂY

I.       THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Mã số cổ đông: .................

  •  
  •  

II.      NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

  • Thông qua thay đổi điều lệ Công ty

Đồng ý

 

Không đồng ý

 

         Không có ý kiến

 

  • Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và danh sách ứng cử viên.

Đồng ý

 

Không đồng ý

 

         Không có ý kiến

 

 

 

Cổ đông/Đại diện cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

link tải file word: https://docs.google.com/document/d/1veLxu-ONZfOcn745RaFcWyeL8Ewrb6E0