Giấy mời Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV 2015 - 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KHÁCH HÀ TÂY                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                            Hà Đông, ngày 08 tháng 9 năm 2015

GIẤY MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

                  Kính gửi: Qúy cổ đông Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

 • Thời gian: 9h00 ngày 16 tháng 09 năm 2015.
 • 2.  Địa điểm: Tầng 4 nhà điều hành Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây

                       Số 143 Trần Phú - Văn Quán – Hà Đông – Hà Nội.

  3.  Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV/ 2015 - 2019 (Chương trình Đại hội đính kèm giấy mời).

  4.  Cổ đông tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây có tên trong danh sách cổ đông ký chốt ngày  31/08/2015.

  Cổ đông không thể đến tham dự Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

  5. Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự trước ngày 15 tháng 9 năm 2015 thông qua các hình thức: thư, điện thoại, Fax, email…. Theo địa chỉ:

  CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ KHÁCH HÀ TÂY

  Số 143 Trần Phú - Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội.

  Điện thoại: 04221.28067            Fax: 04.33543078

       Email: congtycophanotokhachhatay@gmail.com

       6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

      - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

      - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội( Đối với trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội ).

                 Trân trọng kính mời !

                                                                              T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                                                   CHỦ TỊCH

                                                                                     

                                                                                                                                                             Nguyễn Bá Kiệm

  Tác giả bài viết: CUONGVIET