Giới thiệu về Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây

Giới thiệu về Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây
Giới thiệu khái quát về "Công ty cổ phần ô tô khách Hà tây" và sơ đồ phòng ban

Công  ty cổ phần ô tô khách Hà Tây là công ty thuộc sở giao thông vận tải tỉnh Hà Tây quản lý nay thuộc thành phố Hà Nội.

Quá trình hình thành và phát triển công ty:

  • Ngày 15 tháng 01 năm 1969. Công ty được thành lập và có tên gọi ban đầu Xí nghiệp xe khách Hà Tây trên cơ sở hợp nhất 2 xí nghiệp:
  • Xí nghiệp ô tô số 1 Sơn Tây
  • Xí nghiệp ô tô 2 Hà Đông
  • Từ tháng 4 năm 1990 được chuyển tên thành Công ty xe khách Hà Tây ( Doanh nghiệp nhà nước ).
  • Từ tháng 12 năm 1998 đến nay: Có tên gọi là Công ty cổ phần ô tô khách Hà Tây.

Vốn điều lệ công ty là 11.327.400.000 VNĐ trong đó vốn nhà nước là 68%, vốn doanh nghiệp là 32%.

Sơ đồ chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban chức năng.

- Sơ đồ tổ chức.

2

Chức năng nhiệm vụ

a. Ban giám đốc

- Giám đốc công ty: điều hành chung toàn bộ các hoạt động của công ty, trực tiếp phụ trách và điều hành lĩnh vực tài chính, kế toán, tổ chức - hành chính, kinh doanh.

- Phó giám đốc công ty: Phụ trách công tác vật tư kỹ thuật, xưởng sửa chữa.

b. Các phòng ban và đội xe

- Phòng tổ chức - hành chính: quản lý và tuyển dụng nhân sự theo đúng các quy định của nhà nước và công ty. Xây dựng giá tiền lương, các nội quy, quy chế công ty. Thực hiện giải quyết các chế độ chính sách với người lao động. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu, văn bản và công tác phục vụ.

- Phòng kế toán - tài vụ: quản lý tài sản, nguồn vốn, hạch toán và theo dõi các khoản thu chi về hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định, nguyên tắc chuẩn mực kế toán. Tham mưu cho ban giám đốc về tình hình tài chính và các chiến lược về tài chính. Lập báo cáo tài chính theo chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp. Lập dự toán, phân bổ, kiếm soát vốn cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh. Dự báo các số liệu tài chính, phân tích các thông tin, số liệu tài chính kế toán.

- Phòng kinh doanh: xây dựng kế hoạch biểu đồ và quản lý, kiểm tra, theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn bộ phương tiện công  ty. Nghiệm thu kết quả kinh doanh. Soạn thảo các văn bản hợp đồng đảm bảo cho các phương tiện của công ty có đủ điều kiện tham gia kinh doanh vận tải hành khách.

- Phòng kỹ thuật: quản lý phương tiện, kỹ thuật, xây dựng và theo dõi các chỉ tiêu, định mức của phương tiện. Lập kế hoạch kiểm tra, sửa chữa toàn bộ phương tiện cua công ty. Bảo đảm an toàn kỹ thuật cho các phương tiện tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đội xe Hà Đông: Trực tiếp kinh doanh vận chuyển hành khách trên các tuyến cố định của công ty. Thực hiện các phương án kế hoạch, biểu đồ vận chuyển hành khách.

- Đội xe Sơn Tây: trực tiếp kinh doanh vận chuyển hành khách trên các tuyết bus xã hội của công ty. Thực hiện các phương án kế hoạch, biểu đồ vận chuyển hành khách.

- Chi nhánh 1: quản lý, tổ chức điều hành phương tiện tham gia kinh doanh tuyến cố địnhcó cự ly trung bình dưới 350km.

- Chi nhánh 2: cung cấp nhiên liệu cho toàn bộ phương tiện của công ty và bán lẻ cho khách hàng.