Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty cổ phần xe khách Hà Tây

images 1

images 1

Về địa bàn hoạt động gồm 22 tỉnh ,thành phố hầu hết từ Thanh Hóa trở ra phía bắc với trên 40 luồng tuyến cố định và 2 tuyến xe bus xã hội hóa: tuyến bus 75 (Yên Nghĩa - Hương Sơn) và tuyến 70 ( Mỹ Đình - Trung Hà ).

Về địa bàn hoạt động gồm 22 tỉnh, thành phố hầu hết từ Thanh Hóa trở ra phía Bắc trên 40 luồng tuyến cố định và 2 tuyến xe bus xã hội hóa: tuyến bus 75 (Yên Nghĩa - Hương Sơn) và tuyến 70 ( Mỹ Đình - Trung Hà ). Tuyến xa nhất có cự ly 340 km, gần nhất (nội tỉnh ) là 50 km. có trên 100 xe tham gia kế hoạch đảm bảo ổn định và đáp ứng nhu cầu của hành khách đi lại. Với nhiệm vụ đó, hàng năm công ty đều hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Sau khi cổ phần hóa, công ty có sự phát triển mạnh về số lượng phương tiện tham gia sản xuất kinh doanh, sản lượng doanh thu tăng, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đời sống việc làm thu nhập của người lao động được ổn định và đảm bảo. Quy mô về nguồn vốn tăng. Cán bộ công nhân viên, cổ đông và người lao động ngày càng gắn bó với công ty. Thực hiện nghiêm túc đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và cổ đông. Uy tín và thương hiệu của công ty ngày càng được khẳng định trên thị trường...