Báo cáo tài chính tổng hợp 05 năm 2010 - 2014

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
Từ năm 2010 đến năm 2014
           
TT CÁC CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ TÍNH SỐ KH 05 NĂM THỰC HIỆN 05 NĂM  SO SÁNH
VỚI KH 
I Sản lượng        
1 Sản lượng HK                6,585,000                6,392,342 97.07%
2 Sản lượng L/C HK.Km            407,000,000            389,379,697 95.67%
II Tổng doanh thu Đồng     322,558,000,000     320,622,485,467 99.40%
1 Doanh thu vận tải Đồng     124,720,000,000     120,533,795,193 96.64%
2 Doanh thu HĐTC Đồng         1,568,000,000         2,381,212,039 151.86%
3 Doanh thu HĐ khác Đồng         3,333,000,000         7,198,495,265 215.98%
4 Chi nhánh số 01 Đồng            934,000,000            858,868,146 91.96%
5 Chi nhánh số 02 Đồng     192,003,000,000     189,650,114,824 98.77%
  Đơn giá thu đ/10.000 ng. Km                3,112,368                3,160,001 101.53%
III Tổng chi phí Đồng     318,408,000,000     315,876,198,739 99.20%
1 Vận tải Đồng     122,905,000,000     119,966,397,454 97.61%
2 Hoạt động TC Đồng            906,000,000            969,053,834 106.96%
3 Hoạt động # Đồng         2,044,600,000         4,862,930,327 237.84%
4 Chi nhánh số 01 Đồng            824,400,000            721,708,933 87.54%
5 Chi nhánh số 02 Đồng     191,728,000,000     189,356,108,191 98.76%
  Đơn giá chi đ/10.000 ng. Km                3,068,762                3,148,164 102.59%
IV Tổng lợi nhuận Đồng         4,150,000,000         4,746,286,728 114.37%
1 Vận tải Đồng         1,815,000,000            567,397,739 31.26%
2 Hoạt động tài chính Đồng            662,000,000         1,412,158,205 213.32%
3 Hoạt động # Đồng         1,288,400,000         2,335,564,938 181.28%
4 Chi nhánh số 01 Đồng            109,600,000            137,159,213 125.15%
5 Chi nhánh số 02 Đồng            275,000,000            294,006,633 106.91%
V Trích KHCB Đồng       20,250,000,000       21,409,359,402 105.73%
VI  Lợi nhuận chia cổ tức Đồng         2,259,600,000         1,942,896,543 85.98%
VII  Tỷ lệ cổ tức %                         4.11                         3.43 83.45%
VIII Tổng quỹ lương Đồng       20,000,000,000       17,105,153,743 85.53%
IX Thu nhập B/Q Đồng/người                2,600,000                3,191,982 122.77%

Tác giả bài viết: CUONGVIET